PUBLIKAASJES

OERSJOCH OERSETTINGS (kar-út)

LITERÊR

2017 (Latyn-Frysk/Nederlânsk)

Looijenga, A./Popkema, A./Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen in de Oudheid tot de kersteningWijdemeer, Ljouwert.

2017 (Nederlânsk-Frysk)

T. Tellegen. Teltsjes fan Tellegen. Alventritich bisteferhalen. Regaad, Grins.

2015 (Nederlânsk-Frysk)

Havank. De nachtmis fan Wybe van Croningha. Regaad, Grins.

2015 (Frysk-Nederlânsk)

W. Schoorstra. Pier. De profetie van blinde Simon. FBP, Ljouwert,

2015 (Nederlânsk-Frysk)

J. Fabricius. De skipsjonges fan Bontekoe. Regaad, Grins

2014 (Ingelsk-Frysk)

Edgar Allan Poe. De skacht en de slinger. Regaad, Grins.

2013 (Nederlânsk-Frysk)

Jacques Vriens e.a. De aventoeren fan Auke. Afûk, Ljouwert.

2013 (Nederlânsk-Frysk)

E. Betten. De Fries. Op syk nei de Fryske identiteit. Wijdemeer, Ljouwert.

2013 (Nederlands-Fries)

Atte Jongstra. Djipte. De skiednis fan in gat. Tresoar, Leeuwarden.

2012 (Duits-Fries)

Gebroeders Grimm. Mearkes fan Grimm. Bornmeer, Gorredijk.

(origineel: Kinder- und Hausmärchen. 1812)

2010

Iepenloftspul Dronryp, That’s Alright Momma
(auteur en regisseur: Karin Idzenga)

2009 (Ingelsk-Frysk)

J.R.R. Tolkien. De Hobbit. Uitgeverij Elikser.
Ljouwert (orizjineel: The Hobbit. 1937)

2008 (Nederlânsk-Frysk)

(Parten fan) Goffe Jensma e.a. (uitg.) De kanon fan Fryslân yn 11 en 30 finsters. Afûk. Ljouwert (Frysktalige parallelútjefte fan: De canon van Friesland in 11 en 30 vensters. 2008)

2007 (Dútsk-Frysk)

Elias Canetti. De harksizzer. Fyftjin karaktersketsen. Lichthart & Neumann Uitgevers. Ljouwert (Lytse Rige 3) (orizjineel: Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere. 1974)

2004 (Dútsk-Frysk)

Walter Benjamin, Ik pak myn bibleteek út. In rede oer it sammeljen. Lichthart & Neumann Uitgevers. Ljouwert (Lytse Rige 1) (orizjineel: Ich packe meine Bibliothek aus. Ein Rede über das Sammeln. 1931)WITTENSKIPLIK

2017

Looijenga, A./Popkema, A./Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen in de Oudheid tot de kerstening (Wijdemeer)

2010 (op kommendeweis) (Dútsk-Nederlânsk)
Hellmut Flashar, Sofokles. Dichter in democratisch Athene. Bornmeer. Gorredijk (orizjineel: Sophocles. Dichter im demokratischen Athen. 2000)

2008 (Nederlânsk-Ingelsk)
(de Ingelske Summary fan) Karel Gildemacher, Terpnamen in Friesland. Fryske Akademy. Ljouwert.

2009 (Nederlânsk-Frysk)
Arjen Versloot . Meganismen fan taalferoaring. Lûdferswakking yn it Frysk fan de 15e ieu. Eigen behear. (Publyksgearfetting by: Arjen Versloot. Mechanisms of Language Change. Vowel Reduction in 15th Century West Frisian. Fryske Akademy. Ljouwert)


 

OERSJOCH WITTENSKIPLIKE PUBLIKAASJES

 

2017

‘The Freeska Landriucht (1074R): A Book from Oldersum Library Retrieved’. Yn: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 77 (pp. 333-347).

2017

Looijenga, A./Popkema, A./Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen in de Oudheid tot de kerstening (Wijdemeer)

 

2015

Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma (red.: A.T. Popkema/L. Folkertsma/R. Veenbaas/A. Riemersma). Ljouwert. (2014)

2014

‘Old Frisian. A Legal Language in Principle’. Yn: R.H. Bremmer e.a. (eds.), Directions for Old Frisian Philology. Amsterdam/Atlanta. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73/Estrikken 96 (pp. 369-397)

2013

On the Origin of All Evil: The Old Frisian Collocation grimme herne and its Modern Use. Yn: J. Hoekstra (ed.), Twenty-Nine Smiles for Alastair. Freundesgabe für Dr. Alastair G.H. Walker. Kiel, p. 195-207.

2012

Redaksje oer: D.J. Henstra. Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer. De grafelijkheid in middeleeuws Frisia (ca.700-1200). Koninklijke Van Gorcum, Assen.

2012

Redaksje oer (mei G. Jensma en H. Nijdam): O. Vries, De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland. Bornmeer, Gorredijk

2010

Redaskje oer: D.J. Henstra, Fon Jelde. Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia. Groningen (Barkhuis Publishing).

2009

´Eine Perspektive der altfriesischen Lexikographie? Zu einem Online-Belegwörterbuch des Altfriesischen´.
Sil ferskine yn: Philologia Frisica anno 2008.

´Die Bedeutung des Altfriesischen für die Erforschung des germanischen Rechtswortschatzes und vice versa´, in: A. Deutsch e.a. (Hgg.) : Tagungsband Kolloquium ´Das Deutsche Rechtswörterbuch als interdisziplinäres Medium´. Heidelberg.

2008

´A New Step in Old Frisian Lexicography: the Altfriesisches Handwörterbuch´.
Yn: Mooijaart, Marijke/Van der Wal, Marijke (red.). Yesterday´s words.
Contemporary, Current and Future Lexicography. Cambridge, s. 110-123.

´Een nieuwe stap in de lexicografie van het Oudfries: het Altfriesisches Handwörterbuch´.
Yn: Trefwoord 2008 (E-zine, webside)

´Die altfriesische Lexikographie: Dialektologische Aspekte und Normierungsprobleme´.
Referat_Popkema.pdf

´Ta de âldfryske wurdskat´. Yn: Us Wurk 57, s. 44-59.

Hofmann, Dietrich/Popkema, Anne Tjerk. Altfriesisches Handwörterbuch. Heidelberg

2007

´Het Oudfries: rechtstaal in beginsel´. Yn: Us Wurk 56, s. 38-62.
´Die altfriesischen Eidesbezeichnungen´.
Yn: Bremmer jr., Rolf H./Laker, Stephen/Vries, Oebele (red.).
Advances in Old Frisian Philology (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 64/Estrikken 80). Amsterdam/New York, s. 325-356.

2005

´Het Freeska Landriucht of (Oude) Druk / It Freeska Landriucht of (Alde) Druk´. Op: webside
´In reaksje op Rolf Bremmer syn Hir is eskriven´. Yn: It Beaken 67, s. 102-117.

2003

´Aspekten fan it Freeska Landriucht – Oer de edysjeferdieling fan Galama´.
Yn: Philologia Frisica anno 2002.
Lêzingen fan it Sechtjinde Frysk Filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002. Ljouwert. s. 171-182.

2002

´Aldfryske wei-oantsjuttings. In ûndersyk nei it Aldfryske wurdfjild ´ferkearsferbinings oer lân´.
Yn: Us Wurk 51, s. 87-127.