Category Archive: Aktueel

Jun 23

Wadden Grimm verschenen… en tweede druk

Eind mei 2020 verscheen “Wadden Grimm. Sprookjes van Grimm in de eilandtalen”. Het was een lang, maar bijzonder mooi proces, waarbij we kenners van de vijf talen van de eilanden ieder tien sprookjes lieten vertalen. Zo bevat het boek tien verhalen in het Westers, het Meslânzers, het Aasters (alledrie op Terschelling), het Amelanders (verdeeld in …

Lês fierder »

Mar 19

Krekt ferskynd: Een meelijwekkend volk

Sûnt 2014 ha ik mei de klassisy André Looijenga en Bouke Slofstra yn alle rêst wurke oan in twatalige blomlêzing fan fragminten oer de Friezen út de âldheid oant de kerstening. De measte fragminten dy’t we selektearre ha wienen noch net earder oerset nei it Frysk; dat gat woenen wy graach folje. Om’t de klassike …

Lês fierder »

Jul 12

Krekt ferskynd: “Kurvend oer de kromten”

Einlik is er út: de bondel mei sportpoëzy dy’t ik tegearre mei Anne Dykstra gearstald ha: “Kurvend oer de kromten – Friese sportgedichten” (128 s.). Nei in earste oprop yn novimber 2015, by it tv-programma Hjoed fan de Omrop, en in twadde begjin 2016 fia de Fryske deiblêden (mei sels noch in aardige priisfraach yn de …

Lês fierder »

Apr 13

The Tale Trail

Elts minsk hat ferhalen. Persoanlike ferhalen, ferhalen oer de eigen eftergrûn. Eltse regio hat ek ferhalen. Folksferhalen, ferhalen oer de skiednis. Mei The Tale Trail wolle wy dy ferhalen hearre en belibje litte. Storytelling as wize om mear begryp en ynsjoch te krijen yn inoar, as Europeanen. En wat is dêr in better momint foar …

Lês fierder »

Oct 07

Nederlânske oersetting én 2e Fryske edysje “Mearkes út ‘e Wâlden”

Gauris krige ik de ôfrûne twa jier de fraach oft “Mearkes út de Wâlden” (2014, de “Jaarsmasprookjes” dus) net yn it Nederlânsk ferskine koe. Lang om let is it dan safier: “Sprookjes uit de Friese Wouden”, oerset troch my, mei deselde prachtplaten fan Peter Boersma&Hilda Groenesteyn en yn in prachtige lúkse hardcover útjûn troch Bornmeer Gorredijk. En …

Lês fierder »

Sep 06

Sprokies van Grimm in ‘t Stellingwarfs

Op freed 2 septimber hat yn de Master Dykstraskoalle te Elsloo (Haadwei 31) tusken 14.00 en 15.00 oere de presintaasje west  fan “Sprokies van Grimm in ‘t Stellingwarfs”.  It giet om in Stellingwerver oersetting fan 23 Grimmferhalen troch Sietske Bloemhoff & Henk Bloemhoff, fansels wer mei de bewende moaie yllustraasjes fan Peter Boersma & Hilda Groenesteyn. It is in mandeútjefte wurden fan …

Lês fierder »

Dec 18

Jieroersjoch 2015

Wy binne der noch net rjocht, fansels, wa wit smoar ik noch yn in hinnebonkje mei kryst. Nammerste mear reden om no alfêst oer te eidzjen wat sa al oer myn taalburo skood is, it ôfrûne jier. De winter gie eins folslein hinne mei de oersetting fan De skipsjonges fan Bontekoe (Regaad), dy’t wy ein …

Lês fierder »

Nov 24

Oprop: Sportpoëzij yn Fryslân

Sport is passy. Op it fjild of yn de seal, mar ek oan de sydline of op de tribune. Wy drukke dy passy, dy bewûndering foar sporthelden, klups en spesjale sportgelegenheden graach út yn moaie wurden. Sprekkoaren op de grutte tribunes, kluplieten by amateurferienings, gedichtsjes foar lokale (anty)helden. Sportpoëzij, sa soest it allegearre neame kinne. …

Lês fierder »

Nov 19

Utjefte “Sprokys fan Grimm in ‘t Bildts

Woansdeitemiddei 18 novimber is yn de bibleteek fan St. Anne myn earste produksje as útjouwer ferskynd: “Sprokys fan Grimm in ‘t Bildts”. Sytse Buwalda hat foar ús de Biltske oersetting fersoarge. Foar ús, sis ik, want tegearre mei myn Regaad- en kantoarkollega Peter Boersma (mei Hilda Groenesteyn ek ien fan de yllustratoaren) ha ik foar …

Lês fierder »

Sep 28

Fryske Google Translate-dei yn Grins

Op sneon 26 septimber wie de ‘Grinzer oersetdei‘, yn it ramt fan de Fryske Google Translate Wike. Taalburo Popkema hat yn oparbeidzjen mei de oplieding Frysk/Minorities&Multilingualism (RuG) sa’n 40 Friezen mobilisearre om ek yn Grins oer te setten. De oersetters – Friezen dy’t yn Grins wenje, en minsken dy’t in spesjale bân mei de oplieding ha – …

Lês fierder »

Older posts «