Admin-ciska

Author's details

Date registered: 9 augustus 2012

Latest posts

  1. Literêr protest ûnder priisútrikking — 24 oktober 2012
  2. Twadde edysje Fryske Hobbit — 21 septimber 2012
  3. Obe Postmapriis foar De Hobbit — 16 septimber 2012
  4. Fryske Grimm — 10 septimber 2012

Most commented posts

  1. Twadde edysje Fryske Hobbit — 2 comments
  2. Fryske Grimm — 1 comment

Author's posts listings

Oct 24

Literêr protest ûnder priisútrikking

Op freed 12 oktober mocht ik de Obe Postmapriis yn ûntfangst nimme, de trijejierlikse provinsjale Fryske priis foar literêr oersetten (yn de pdf stiet de taspraak dy’t ik by dy gelegenheid útsprutsen ha). It wie in bysûndere middei, wêrop’t tagelyk ek de Fedde Schurerpriis en de Fedde Schurer Publykspriis útrikt binne, beide oan Elske Kampen. It bysûndere siet …

Lês fierder »

Sep 21

Twadde edysje Fryske Hobbit

Nei oanlieding fan it takennen fan de Obe Postmapriis hat útjouwer Elikser besletten om in nije edysje fan myn oersetting fan The Hobbit út 2009 op ’e merk te bringen. Spesjaal foar dizze twadde edysje is in nij omslachûntwerp makke. De oanlieding foar de nije edysje is net allinne it takennen fan de Fryske oersetpriis, …

Lês fierder »

Sep 16

Obe Postmapriis foar De Hobbit

Op freed 14 septimber 2012 waard bekend makke dat de Obe Postmapriis takend wurdt oan myn oersetting fan The Hobbit út 2009. De Obe Postmapriis is de trijejierlikse provinsjale literatuerpriis foar oersettings yn of út it Frysk. It wie in hiele ferrassing foar my doe’t sjueryfoarsitter Hein Jaap Hilarides my op it Fryske Boekefeest by …

Lês fierder »

Sep 10

Fryske Grimm

Sûnt in jier bin ik dwaande om, yn ’e mande mei yllustratoaren Peter Boersma en Hilda Groenesteyn, in Fryske útjefte fan de mearkes fan Grimm te meitsjen. It prachtige boek sil ein novimber útkomme by Bornmeer. Yn desimber 2012 is it eksakt 200 jier lyn dat de bruorren Jacob en Wilhelm Grimm har Kinder- und …

Lês fierder »