ANNE TJERK POPKEMA

Yn 1975 bin ik berne yn Burgum. Myn middelbereskoaltiid ha ik op it Christelijk Gymnasium (hjoeddedei Christelijk Gymnasium Beyers Naudé) yn Ljouwert trochbrocht.

Yn 1994 bin ik nei Grins ferfearn, om dêr te studearjen. Yn 1998 bin ik begûn mei de stúdzje Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins telâne kaam. Yn 2002 bin ik ôfstudearre, mei as spesjalisme Aldfrysk en taalskiednis. Myn einskripsje waard bekroand mei de skripsjepriis fan de Fryske Akademy en dêrnei publisearre yn Us Wurk (2002).

Nei myn stúdzje ha ik twa jier by de Fryske Akademy yn Ljouwert wurke oan it earste boek dat yn it Frysk printe is: it Freeska Landriucht (1484-86). Yn 2004 bin ik ferfearn nei Dútslân, om oan de Christian-Albrechts-Universität yn Kiel it Altfriesisches Handwörterbuch fan Dietrich Hofmann dien te meitsjen; it wurdboek is yn 2008 ferskynd. Fierder ha ik sûnt 2002 publisearre oer allerhanne aspekten fan it Aldfrysk, leksikografy, boekskiednis en de skiednis fan de Fryske taal (sjoch hjir foar in oersjoch fan myn wittenskiplike publikaasjes). Nei myn Kieler jierren ha ik noch yn 2008 Taalburo Popkema oprjochte. Oant en mei 2011 ha ik dosint Fryske taalfeardigens west oan de oplieding Frysk fan de RUG. Sûnt 2012 fersoargje ik dêr de kolleezjes Aldfrysk. Sûnt 2017 bin ik beliedsadviseur foar it advysorgaan foar it Frysk, DINGtiid. Yn 2018 wie ik mei-inisjator fan de Old Frisian Summer School (RUG y.g.m. Oxford University) dêr’t ik ek mei-koördinator fan bin.

Neist myn taalwurk bin ik adviseur foar it Frysk foar it Oxford English Dictionary en it monumintale Deutsches Rechtswörterbuch. Yn 2009 bin ik beneamd ta lid fan de Fryske Akademy op grûn fan wittenskiplike fertsjinste, en sûnt 2010 bin ik Honorary Research Fellow fan de Fryske Akademy.

Yn 2014 ha ik mei kollega’s de boekhistoaryske ûndersyksgroep Pastei oprjochte, dy’t sûnt 2020 as stichting troch it libben giet.

Al ûnder myn akademyske wurk ha ik oersettings útbrocht. Yn dy tiid bin ik ek begûn oan myn oersetting fan J.R.R. Tolkien’s De Hobbit, dy´t yn septimber 2009 útkaam en yn 2012 bekroand waard mei de Obe Postmapriis, de trijejierlikse provinciale oersetpriis. Yn 2013 ha ik mei in pear freonen de Stichting Utjouwerij Regaad oprjochte, dy’t him taleit op it meitsjen fan Fryske oersettings yn heechweardige útjeften. Mearderde fan ús útjeften binne yn de rin fan de jierren bekroand, mei de Obe Postmapriis (2016 en 2020) en mei in IBBY Award (2018 en 2020).

Sûnt 2008 wurkje ik as selsstannich oersetter, útjouwer, taaldosint, beliedadviseur en taalûndersiker yn Grins, dêr’t ik ek wenje mei frou en bern.