Fryske cursus Rjochtbank en Gerjochtshôf

Ek yn 2022 ha ik wer, tegearre mei in kollega, kursussen Frysk fesoarge, foar sawol de Rjochtbank as it Gerjochtshôf. Yn sân lessen learden de kursisten it Frysk lêze en ferstean. 

Mear aktueel

Iuwboek Beyers Naudé 1921-2021

Foar myn âlde middelbere skoalle, it Kristlik Gymnasium Beyers Naudé, makke ik tegearre mei in geweldige redaksje in prachtich boek "C", om it hûndertjierrich bestean...

Lês mear