Wadden Grimm ferskynd... En twadde druk

Eind mei 2020 verscheen “Wadden Grimm. Sprookjes van Grimm in de eilandtalen”. Het was een lang, maar bijzonder mooi proces, waarbij we kenners van de vijf talen van de eilanden ieder tien sprookjes lieten vertalen. Zo bevat het boek tien verhalen in het Westers, het Meslânzers, het Aasters (alledrie op Terschelling), het Amelanders (verdeeld in […]

Iuwboek Beyers Naudé 1921-2021

Foar myn âlde middelbere skoalle, it Kristlik Gymnasium Beyers Naudé, makke ik tegearre mei in geweldige redaksje in prachtich boek, "C", om it hûndertjierrich bestean fan de skoalle te fieren.

Fryske cursus Rjochtbank en Gerjochtshôf

Ek yn 2022 ha ik wer, tegearre mei in kollega, kursussen Frysk fesoarge, foar sawol de Rjochtbank as it Gerjochtshôf. Yn sân lessen learden de kursisten it Frysk lêze en ferstean.