TSJINSTEN

OERSETTING

Oft it no giet om in webside, in saaklike tekst, in romantysk gedicht, in eksperimintele roman, in oerheidsrapport of de reklamefolder fan de doarpsslachter, by Taalburo Popkema kinne jo alles út it Dútsk/Ingelsk/Frysk/Nederlânsk wei nei it Frysk/Nederlânsk oersette litte.

KOARTINGSTARYF KORREKSJE + OERSETTING (Frysk-Nederlânsk)

In service dy´t ik ekstra leverje kin by in oersetopdracht, is it korrizjearjen fan de Fryske of Nederlânske boarnetekst (de tekst dy´t oerset wurdt). Mar al te faak sjoch ik by it oersetten noch allerhanne flaterkes yn it orizjineel! Jo kinne dy service al foar mar 1 sint/wurd (FRY/NL) ekstra op it oersettaryf krije. Sa ha jo, foar mar in bytsje mear, net allinne in moaie oersetting, mar fuort ek in korreksje fan it orizjineel!


TEKSTKORREKSJE

Wat kin it dochs ferfelend wêze: skoften mei in tekst omwrakselje om dan te sjen dat der dóchs noch in typ- of stylflater yn sitten bleaun is! En it is singelier, mar ek al docht men noch sa jins bêst om alle flaterkes derút te heljen, frjemde eagen fine altiten noch wol wat.

Fergrieme jo der jo kostbere tiid of dy fan jo meiwurkers net oan, en lit dy frjemde eagen mines wêze. Meitsje jo foar in sekuere korreksje fan al jo Fryske of Nederlânske teksten gebrûk fan Taalburo Popkema.


TAALUNDERSYK/BELIEDSADVYS

It kin wêze dat jo in grutter of lytser ûndersyk útfiere litte wolle nei bygelyks in aspekt fan de Fryske taal of de skiednis fan it Frysk. Yn dat gefal kin Taalburo Popkema miskien helpe. Ik ha in protte ûnderfining mei it plennen en útfieren fan gruttere en lytsere wittenskiplike projekten op it mêd fan de Fryske taal en de skiednis dêrfan. Sadwaande ha ik yn de rin fan de jierren in soad wittenskiplike publikaasjes útbrocht en in tige goed netwurk opbouwe kind yn de nasjonale en ynternasjonale taalkunde, nammekunde, leksikografy (wurdboekskriuwerij) en de stúdzje fan minderheidstalen.

In spesjale foarm fan taalûndersyk is beliedsadvys foar wat Frysk taalbelied oangiet: Taalburo Popkema ûndersiket yn hoefier’t it Frysk taalbelied fan jo organisaasje oanslút by it maatskiplik ferlet en leveret, as jo dêrom freegje, advys om it belied op te skerpjen. It kin ek wêze dat der noch gjin taalbelied formulearre is. Ek dan kin Taalburo Popkema jo fan tsjinst wêze, troch de wei fan it jaan fan advys oer it ûntwikkeljen en de ynhâld fan sok belied.


TAALHELP (FERGEES)

Is it no ´twintich´ of ´tweintich´, of mei allebeide? Wêrom hat in Klaaiklút it oer ´dyk´ as in Wâldpyk ´wei´ seit? Wêr komme dy termen Klaaiklút en Wâldpyk eins wei? Wêrom stiet der yn in Frysk wurdboek hast neat by de letters X, Y en Z?

Stjoer in e-mail oan Taalburo Popkema en stel fergees jo fragen oer de Fryske taal!


PRESINTAASJE/STOOMCURSUS

Wolle jo in moaie presintaasje of in stoomkursus oer de Fryske taal ha? Taalburo Popkema fersoarget sokke presintaasjes en kursussen by jo thús of op de wurkflier. Ron Jans hat yn 2010 al mei in protte niget sa’n stoomkursus folge, doe´t er krekt oansteld wie as haadtrainer fan SC Hearrenfean!

Wolle jo in frijbliuwende offerte oanfreegje, dan kinne jo kontakt mei my opnimme fia de tillefoan of de email (sjoch myn kontaktgegevens yn de sydbalke fan dizze side)