ANNE TJERK POPKEMA

Yn 1975 bin ik berne yn Burgum. Myn middelbereskoaltiid ha ik op it Christelijk Gymnasium (hjoeddedei Christelijk Gymnasium Beyers Naudé) yn Ljouwert trochbrocht.

Yn 1994 bin ik nei Grins ferfearn, om dêr te studearjen. Nei ferskate stúdzjes besocht te hawwen, bin ik yn 1998 by de stúdzje Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins telâne kaam. Yn 2002 bin ik ôfstudearre, mei as spesjalisme Aldfrysk en taalskiednis. Myn einskripsje waard bekroand mei de skripsjepriis fan de Fryske Akademy en dêrnei ek publisearre.

Nei myn stúdzje ha ik twa jier by de Fryske Akademy yn Ljouwert wurke oan it earste boek dat yn it Frysk printe is: it saneamde Freeska Landriucht of de Alde Druk, út 1484-1486. Yn 2004 bin ik ferfearn nei Dútslân, om oan de Christian-Albrechts-Universität yn Kiel it Altfriesisches Handwörterbuch fan Dietrich Hofmann dien te meitsjen; it wurdboek is yn 2008 ferskynd. Fierder ha ik sûnt 2002 wittenskiplike artikels skreaun oer allerhanne aspekten fan it Aldfrysk, de wurdboekskriuwerij en de skiednis fan de Fryske taal. Yn 2014 ha ik mei trije freonen de ûnôfhinklike ûndersykswurkgroep Pastei oprjochte, dy’t de anonime drukker fan it Freeska Landriucht bestudearret. Klik hjir foar in oersjoch fan myn wittenskiplike publikaasjes

Al ûnder myn wittenskiplik wurk ha ik oersettings útbrocht (bgl. Walter Benjamin, Ik pak myn bibleteek út (2004) en Elias Canetti, De Harksizzer. Fyftjin karaktersketsen (2007)). Yn deselde tiid bin ik ek al begûn oan myn oersetting fan J.R.R. Tolkien, hobbit, dy´t yn septimber 2009 útkaam. Nei myn Kieler jierren hoegde ik dan ek net lang nei te tinken, mar ha ik noch yn 2008 Taalburo Popkema oprjochte, om sa fan oersetten en oar ‘taalwurk’ myn deistich wurk te meitsjen. Oant septimber 2012 ha ik boppedat dosint Fryske taalfeardigens west oan de oplieding Fryske taal en kultuer fan de Ryksuniversiteit Grins.

Neist myn taalwurk bin ik adviseur foar it Frysk foar it Oxford English Dictionary en it monumintale Deutsches Rechtswörterbuch. Yn 2009 bin ik beneamd ta lid fan de Fryske Akademy op grûn fan wittenskiplike fertsjinste, en sûnt 2010 bin ik Honorary Research Fellow fan de Fryske Akademy. Yn 2012 ha ik de Obe Postmapriis, de trijejierlikse provinciale oersetpriis, krigen foar myn oersetting fan The Hobbit (2009).

Sûnt 2012 fersoargje ik de kolleezjes Alsfrysk oan de RuG (oplieding Minorities&Multilingualism/Frysk). Sûnt 2017 bin ik beliedsadviseur foar it Ryksadvysorgaan foar it Frysk, DINGtiid.

Yn myn frije tiid bin ik û.o. bestjoerslid fan it Feitsma Fûns (Fûûns fwar it Frysk). Yn 2013 ha ik mei in pear freonen de Stichting Utjouwerij Regaad oprjochte, dy’t him taleit op it meitsjen fan Fryske oersettings yn heechweardige útjeften.

Sûnt 2008 wurkje ik as selsstannich oersetter, útjouwer, taaldosint en taalûndersiker yn Grins, dêr’t ik ek wenje mei frou en bern.