WOLKOM

Jo tekst, boek of webside oersette?

In tekst op stavering hifkje?

In leechdrompelige of krekt ambisjeuze kursus Frysk foar josels of jo wurknimmers?

In ambisjeus projekt opstarte dat (ek) wat mei de Fryske taal te krijen hat?

Taalburo Popkema is jo graach fan tsjinst by alle soarten fan oersetten, (taal)projekten, taalhelp en taalûnderwiis, yn it Nederlânsk en it Frysk. Taalburo Popkema is in inisjatyf fan Anne Tjerk Popkema.