Publikaasjes

Wittenskiplik

(2002) ‘Aldfryske wei-oantsjuttings. In ûndersyk nei it âldfryske wurdfjild ‘ferkearsferbinings oer lân’. In: Us Wurk 51. 87-12.

(2003) ‘Aspekten fan it Freeska Landriucht – Oer de edysjeferdieling fan Galama’. In: P. Boersma e.a. (red.), Philologia Frisica anno 2002. Leeuwarden. 171-182.

(2005) ‘In reaksje op Bremmer syn Hir is eskriven. In: It Beaken 67/2. 102-117.

(2007) ‘Het Oudfries: rechtstaal in beginsel’. In: Us Wurk 56. 38-62.

(2007) ‘Die altfriesischen Eidesbezeichnungen’. In: R.H. Bremmer jr. e.a. (red.), Advances in Old Frisian Philology (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 64/Estrikken 80). Amsterdam/New York. 325-356.

(2008) D. Hofmann/Popkema, A.T. Altfriesisches Handwörterbuch. Heidelberg.

(2008) ‘A New Step in Old Frisian Lexicography: the Altfriesisches Handwörterbuch’. In: M. Mooijaart/Van der Wal, M. (red.), Yesterday’s words. Contemporary, Current and Future Lexicography. Cambridge. 110-123.

(2008) ‘Een nieuwe stap in de lexicografie van het Oudfries: het Altfriesisches Handwörterbuch’, in: Trefwoord 2008 [online].

(2008) ‘Die altfriesische Lexikographie: Dialektologische Aspekte und Normierungsprobleme

(2008) ‘Ta de âldfryske wurdskat’. In: Us Wurk 57. 44-58.

(2009) ‘Das Güterverzeichnis von Peye – Edition und Übersetzung’. In: Us Wurk 58. 147-151 

(2010) ‘State of the Art of the Lexicography of European Lesser Used or Non-State Languages’. In: A.Dykstra/T. Schoonheim (eds.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress. Leeuwarden. 65-98.

(2010) ‘Die Bedeutung des Altfriesischen für die Erforschung des germanischen Rechtswortschatzes und vice versa’. In: A. Deutsch (red.), Das Deutsche Rechtswörterbuch: Perspektiven. Heidelberg. 73-90.

(2012) ‘Eine Perspektive der altfriesischen Lexikographie? Zu einem Online-Belegwörterbuch des Altfriesischen’. In: P. Boersma, P. (red.), Philologia Frisica anno 2008. Leeuwarden. 11-22.

(2013) ‘On the Origin of All Evil: the Old Frisian Collocation grimme herne and its Modern Use’. In: J. Hoekstra (red.), Twenty-Nine Smiles for Alastair [Festschrift dr. Alastair Walker] Kiel. 195-208.

(2014) ‘Old Frisian. A Legal Language in Principle’. In: R.H. Bremmer e.a. (eds.), Directions for Old Frisian Philology. Amsterdam/Atlanta. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73. 369-397.

(2017) ‘The Freeska Landriucht (1074R): A Book from Oldersum Library Retrieved’. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 77. 333-347.

(2018) A.T. Popkema/De Vries, H. “Copy destroyed’. De lotgevallen van een verdwenen incunabel’. In: De Gulden Passer 96/2. 261-281.

(2021) H. De Vries/A.T. Popkema, ‘Uitgaven, spookedities en ‘lost books’. Over de quodlibeta van de Leuvense theoloog Johannes Varenacker (†1475)’. In: De Gulden Passer 99/1. 7-54.

(2022) ‘On the Provenance of the Old Frisian Law Manuscripts’. In: A. Walker e.a. (red.). From West to North Frisia. A Journey along the North Sea Coast. Frisian Studies in Honour of Jarich Hoekstra. Amsterdam/Philadelphia. 273-203. (open access)

(2023) ‘Richthofen en Hettema. Een ongemakkelijke visite in 1834’. In: Us Wurk 72. Grins. 99-113.

populêr- wittenskiplik

(2016) [meerdere rechsthistorische en taalhistorische lemmata in:] Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Gorredijk: Bornmeer.

(2016) ‘Pastei en it ûndersyk nei it Freeska Landriucht’. In: E-zine Y-skrift, 22 jan. 2016.

(2017) Looijenga, A., A. Popkema & B. Slofstra. Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen in de Oudheid tot de kerstening (Wijdemeer).

(2019) ‘Eastereach en Westereach?’ In: Historisch tijdschrift Fryslân 2. 12-15.

(2021) ‘In nije besitter fan it Twadde Hunsinger Hânskrift’. In: Letterhoeke 1. 12-13.

(2021) ‘It Aldfrysk: de reis wurdich. 1922-2022: 100 jier ‘Richthofenkolleksje’ yn Tresoar’. In: De Moanne 5. 52-55.

[te verschijnen in 2022] ‘Thit send tha keran. Ommelandse wegen van een Oudfries handschrift.’ In: De Boekenwereld.

redaksjoneel

(2010) D.J. Henstra. Fon Jelde. Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia (red.: A.T. Popkema). Groningen: Barkhuis.

(2012) O. Vries. De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland (red.: A.T. Popkema. Jensma, G.T./Nijdam, H.). Gorredijk: Bornmeer.

(2012). D.J. Henstra. Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer. Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (ca. 700-1200) (red. A.T. Popkema). Assen: Van Gorcum.

(2015) A.T. Popkema e.a. (red.). Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma. Leeuwarden: Wijdemeer.

(2017) A. Dykstra/A.T. Popkema (eindred.), Kurvend oer dr kromten. Friese sportgedichten. Leeuwarden: Wijdemeer.

(2018) J. Grimm & W. Grimm. Teelen faan Grimm. Alkersum auf Föhr/Groningen: Ferring Stiftung/Taalburo Popkema.

(2018) T. van der Veer/A.T. Popkema (eindred.) Tichter by/dichter bij/closer to Tytsjerksteradiel. Burgum: Binnentún.

(2019) J. Grimm & W. Grimm. Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys. Groningen: Taalburo Popkema.

(2020) J. Grimm & W. Grimm. Wadden Grimm. Groningen: Taalburo Popkema.

literêre fertalingen

(2004) W. Benjamin. Ik pak myn bibleteek út. Leeuwarden: Lichthart/Neuman ( Lytse Rige diel 1)

(2007) E. Canetti. De harksizzer. Fyftjin karaktersketsen. Leeuwarden: Lichthart/Neumann (Lytse Rige diel 3)

(2009) J.R.R. Tolkien. De Hobbit. Leeuwarden: Elikser (in 2012 bekroond met de Obe Postmapriis)

(2012) J. Grimm & W. Grimm. Mearkes fan Grimm. Gorredijk: Bornmeer.

(2013) E. Betten. De Fries. Op syk nei de Fryske identiteit. Leeuwarden: Wijdemeer.

(2013) J. Vriens. De avonturen van Auke / De aventoeren fan Auke. Leeuwarden: Afûk.

(2013) A. Jongstra, Djipte! Leeuwarden: Tresoar.

(2014) E.A. Poe. De skacht en de slinger. Groningen: Regaad.

(2015) J. Fabricius. De skipsjonges fan Bontekoe. Groningen: Regaad.

(2015) Havank. De nachtmis van Wybe van Croningha. Groningen: Regaad.

(2015) W. Schoorstra. Pier. De profetie van blinde Simon. Leeuwarden: Friese Pers/Noordboek.

(2016) J. Verne In wrâldreis yn 80 dagen. Groningen: Regaad.

(2016) D. Jaarsma. Mearkes út de Fryske Wâlden. Gorredijk: Bornmeer.

(2016) D. Jaarsma. Sprookjes uit de Friese Wouden. Gorredijk: Bornmeer.

(2016) H. Cools e.a. (eds.). De Fryske Akademy. Trije iuwen bouskiednis. Leeuwarden: Fryske Akademy/Afûk.

(2017) T. Tellegen. Teltsjes fan Tellegen. Alventritich bisteferhalen. Groningen: Regaad (in 2020 op de Honours List fan International Board of Books for Young People (IBBY)).

(2017) (met A. Looijenga & B. Slofstra). Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen in de Oudheid tot de kerstening (Wijdemeer).

(2022) M. Talma. Damje mei ome Hajo. Groningen: Regaad.