Iuwboek Beyers Naudé 1921-2021

Foar myn âlde middelbere skoalle, it Kristlik Gymnasium Beyers Naudé, makke ik tegearre mei in geweldige redaksje in prachtich boek, "C", om it hûndertjierrich bestean fan de skoalle te fieren.

Mear aktueel