Fryske cursus Rjochtbank en Gerjochtshôf

Ek yn 2022 ha ik wer, tegearre mei in kollega, kursussen Frysk fesoarge, foar sawol de Rjochtbank as it Gerjochtshôf. Yn sân lessen learden de kursisten it Frysk lêze en ferstean. 

Mear aktueel