Spesjalist Aldfrysk by Tresoar

Yn de wittenskip bin ik ea begûn neist myn stúdzje, en dy bliuwt ek altyd yn myn hert. It leafste ha ik altyd wol in projekt rinnen dy’t te krijen hat mei Fryske boekskiednis. It moaie is: sa’n moai projekt ha ik ek no wer, foar 8 oeren yn de wike. Tresoar frege my as […]

<strong>Richthofenkolleksje krijt UNESCO Memory of the World-status </strong>

De Richthofencollectie van Tresoar – de meest belangrijke collectie van het middeleeuws Fries op de wereld – heeft de status UNESCO Memory of the World gekregen. Een geweldige prestatie, en ik ben er erg trots op dat ik daaraan mee mocht werken!  Het ‘Memory of the World’-programma is een internationaal initiatief om unieke, onvervangbare archieven, […]

Fryske cursus Rjochtbank en Gerjochtshôf

Ek yn 2022 ha ik wer, tegearre mei in kollega, kursussen Frysk fesoarge, foar sawol de Rjochtbank as it Gerjochtshôf. Yn sân lessen learden de kursisten it Frysk lêze en ferstean. 

Wadden Grimm ferskynd... En twadde druk

Eind mei 2020 verscheen “Wadden Grimm. Sprookjes van Grimm in de eilandtalen”. Het was een lang, maar bijzonder mooi proces, waarbij we kenners van de vijf talen van de eilanden ieder tien sprookjes lieten vertalen. Zo bevat het boek tien verhalen in het Westers, het Meslânzers, het Aasters (alledrie op Terschelling), het Amelanders (verdeeld in […]

Iuwboek Beyers Naudé 1921-2021

Foar myn âlde middelbere skoalle, it Kristlik Gymnasium Beyers Naudé, makke ik tegearre mei in geweldige redaksje in prachtich boek, "C", om it hûndertjierrich bestean fan de skoalle te fieren.